COP26 – Việt Nam cam kết chấm dứt chặt phá rừng vào năm 2030: làm sao để không hứa suông?

Việt Nam cùng hơn 100 quốc gia vừa cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030. Cam kết vừa nói được đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước của LHQ về biến đổi khí hậu – COP26, diễn ra tại Glasgow, Scotland hôm 2/11/2021. Các quốc gia tham gia cam kết này đại diện cho hơn 85% rừng toàn cầu, nhấn mạnh vai trò quan trọng và phụ thuộc lẫn nhau của các loại rừng, đa dạng sinh học…

Read More