Đảng lãnh đạo Hội Luật Gia: vẫn cương lĩnh Đảng đứng tên pháp luật!

Mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Trong Chỉ thị, Bộ Chính trị yêu cầu Hội Luật gia tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật; thường xuyên chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ, hội…

Read More

Mua diêm bị gài thì sang hơn hấp diêm

Ừ thì, sang hơn thiệt. Hấp diêm chứng tỏ anh bấn quá và bần quá (không có tiền trả-như có người nhận xét trên trang mạng xã hội). Nhưng đã có vợ con mà đi chơi gái, thì cho dù 99% ông đàn ông ngầm thừa nhận hành vi này chẳng xa lạ gì với chính họ, nó vẫn sai. Hai anh nghệ sĩ (trong diện phỏng đoán, vì chưa bên nào công bố danh tính cả) qua Tây Ban Nha chơi rồi bị tố cáo vì hấp diêm một…

Read More