Việc thay Nguyễn Phú Trọng vẫn phải chờ đến “phút 89”

Giờ đây, tuy vẫn làm chủ cuộc chơi, nhưng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang phải đối mặt với nhiều đợt sóng ngầm trong nội bộ. “Bộ Tam” về tổng thể, tuy không còn cố kết với nhau như cách đây mấy tháng. Các chân ghế của “Bộ Tam” cũng đang lần lượt bị rung lắc dữ dội. Ngày 6/9/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) công bố Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu…

Read More