Tôi mách bác Tổng cho anh nhé, anh Thưởng!

Anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Nhưng so với Nghị quyết Hội nghị TW 7 Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thì Quy định 80 vừa rối rắm vừa tự mâu thuẫn, thậm chí gây ấn tượng nó nhằm hướng dẫn người ta chạy quyền, chạy chức cho…

Read More